TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Kritik Hasta
Bakım
Çalışma Grubu

Kritik Bakım ülkemizde en yüksek mortaliteye sahip, yaşamsal önem taşıyan hastalıklara ambulanslar ve acil servisten başlayarak uygulanan yaşamsal tanı ve tedavi girişimlerini kapsamaktadır.

Grubun Amaçları: 1. Acil tıp kapsamı içindeki Kritik Bakım konularındaki güncel gelişmelerin izlenerek acil tıp uzmanlığı pratiğinde en doğru şekilde uygulanmasını sağlamak. 2. Acil tıp hekimlerince Kritik Bakım kapsamının benimsenerek ilgili başlıklarda farkındalığın artırılması için çalışma yapmak.3. Kritik Bakımda multidisipliner yaklaşımın önemi konusunda farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak.

Grubun Hedefleri: 

Kritik Bakım konusunda uluslararası gelişmeleri takip etmek, bilimsel çalışmalar yapmak ve klinik uygulamalarda kılavuz olacak çağdaş algoritmler oluşturmak,
Yoğun bakım, enfeksiyon, mikrobiyoloji, iç hastalıkları, kardiyoloji, nefroloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi gibi konuyla ilgili disiplinleri temsil eden uzmanlık dernekleriyle liyezon komiteleri yoluyla ilişki kurarak hastalıkla ilgili çok yönlü bakışın geliştirilmesi ve ortaklaşmasını sağlamak, kritik bakım alt başlıklarında acil serviste uzlaşı raporu oluşturmak, güncel kılavuzlar ışığında kritik bakımtanı tedavi ve yönetimiyle ilgili toplantılar, kurslar, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.
Yurt dışındaki benzer amaçları olan dernek ve çalışma gruplarıyla ilişkiler kurarak deneyim paylaşımı gerçekleştirmek, ortak kılavuzlar, algoritmler oluşturmak.

Kritik Bakım kapsamında alt başlıklar: 

 1. İleri yaşam desteği
 2. İleri travma yaşam desteği
 3. Kardiyoserebral resusitasyon ve kritik bakım, serebrovasküler olay yönetimi
 4. Çocuklarda kritik bakım
 5. Sepsis ve septik şok
 6. Mekanik ventilasyon ve kritik bakım
 7. Solunum yetmezliği ve kritik bakım
  1. Akut/kronik alt solunum yolu hst (pnömoni, KOAH, astım vb.)
  2. ARDS
  3. NIV ve kritik bakım
 8. Entoksikasyonlarda kritik bakım
 9. ABY, diyaliz, KCY, ve kritik bakım
 10. Endokrin, metabolizmahastalıkları ve kritik bakım
 11. Görüntüleme ve kritik bakım (X-ray, USG, BT, MRG, Ekokardiyografi)
  1. Girişimsel radyoloji ve kritik bakım
 12. Monitörizasyonda yeni olanaklar
 13. Skorlama sistemleri ve kritik bakım
 14. Kritik Bakım prosedürleri
 15. Sıvı-elektrolit bozuklukları ve kritik bakım
 16. Şok
 17. Kanamalı hasta ve kritik bakım
 18. Kan transfüzyonu, kan ürünleri ve kritik bakım
 19. Terapötik hipotermi ve kritik bakım
 20. Kritik bakımda güncel gelişmeler ve literatüre yansıması
  1. Tanısal gelişmeler: laktat, prokalsitonin, d-dimer, BNP, troponin
 21. Kritik bakım ve ilaç tedavileri
  1. Antibiyotikler ve kritik bakım
  2. Kanama durdurucular (traneksamik asit, PCC) ve kritik bakım
  3. İnotroplar/adrenerjikler ve kritik bakım
  4. Antidotlar ve kritik bakım
  5. Fibrinolitikler ve kritik bakım
  6. Diğer yaşam kurtarıcı ajanlar ve kritik bakım

Çalışma Planı:

1. Kritik Bakımda tanı ve tedaviyle ilgili güncel bilgiyi toplayıp kılavuz ve uzlaşı raporlarını dernek olanaklarıyla broşür, kitapçık, web sitesi üzerinden yayınlamak,
2. Kritik Bakımda güncel gelişmeleri geniş hekim kitlesine ulaştırmak için seminer, sempozyum, workshop gibi etkinlikler yapmak.
3. Kritik Bakım kapsamında tanı ve tedavisiyle ilgili çok merkezli bilimsel projeleri yürütmek, yayınlar yapmak.
4. Kritik Bakım ile ilgili güncel akış şemaları/algoritmlerin paylaşılıp tartışılacağı kurslar düzenlemek
5. Türkiye Acil Tıp Derneği web sayfasında Kritik Bakım olgu havuzu oluşturmak
6. Multidisipliner yaklaşımın geliştirilmesi ve güncel algoritmlerin paylaşılması için diğer klinik dallarla ortak panel, kurs ve diğer aktiviteleri yürütmek.

Başkan 

Başak Bayram

 

Sekreter

Müge Günalp Eneyli

Ersin Aksay
Ersin Aksay
Murat Çetin
Murat Çetin
Özgür Karcıoğlu
Özgür Karcıoğlu
Müge Günalp Eneyli
Müge Günalp Eneyli
Hakan Topaçoğlu
Hakan Topaçoğlu
Başak Bayram
Başak Bayram
Neşe Çolak Oray
Neşe Çolak Oray
Özge Duman Atilla
Özge Duman Atilla
Özlem Dikme
Özlem Dikme
Ayça Koca
Ayça Koca
Cem Ertan
Cem Ertan
Ali Kaan Ataman
Ali Kaan Ataman
Emre Öner
Emre Öner
Özge Can
Özge Can
Ebru Yılmaz
Ebru Yılmaz
Funda Karbek Akarca
Funda Karbek Akarca
Halil Doğan
Halil Doğan
Emre Şancı
Emre Şancı